Фондация НЕСТ
Начало
Мисията
Екип
Програма
Проекти
Новини
Как да помогна!
Контакт
 
 
 
 
ЗА ФОНДАЦИЯТА
 
Фондация "НЕСТ" е учредена като юридическо лице, с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление гр. София. Главна цел на фондация "НЕСТ" е да спомогне за интегрирането на България в Европейския съюз и света.
 
 
Идеята за учредявянето на фондация НЕСТ, принадлежи на Асоциация НЕСТ - "Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия" и Агенция НЕСТ ООД, като дейността и разходите на Фондацията, неините програми и проекти се финансират от Асоциация НЕСТ и членовете й, а така също и от нейният оперативен изпълнител - Агенция НЕСТ ООД.
 
 
Фондация НЕСТ е основен член и спомагателен стълб на голямото семейство на НЕСТ и организацията която полага тези грижи на спомоществувателство, добронамереност и загриженост за развитието на българското общество и на отделния човек, в новите обществено-икономически условия.
 
 
Фондация НЕСТ подпомага и насърчава развитието и реализацията на предприемачеството на търговско, стопанските и индустриални предприятия. А също така и на неправителствени организации като: асоциации, сдружения, фондации, политически партии, синдикални организации и обществени структури.
 
 
Фондация НЕСТ подпомага и демократичното обществено-икономическо развитие на България чрез непрекъснато повишаване на квалификацията на отделните личности, развитието на способни млади хора, осигурявайки им шанс, зависещ само от тях, като спомага за професионалното им обучение и професионално им израстване за реализиция в България.
 
 
Фондация НЕСТ издава информационни материали и публикации, осъществява изяви в мас медиите, както и всякакви други дейности, които спомагат за peaлизирането на целите на Фoндaцията.
 

Фондация НЕСТ®
За НЕСТ
English
Deutsch
Русскии язык
Български