Фондация НЕСТ
Начало
За НЕСТ
Мисията
Екип
Проекти
Новини
Как да помогна!
Контакт
 
 
 
 
 
 
 

Фондация НЕСТ извършва дейност за реализиране на програмата си, като:

 
Организира чрез всякакви подходящи форми насърчаването, реализацията, интеграцията и икономическото развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия, на асоциации, сдружения и фондации, политически партии, синдикални организации и обществени структури;
 
 
Установяването на хармонични връзки между отделните хора, между представителите на отделните обществено икономически организации и обществени структури,
 
 
Организира и провежда по подходящ нaчин дейността си за обществено-икономическото развитие на организации и структури, както и на отделни личности за тяхната квалификация, преквалификация в новите обществено-икономически условия;
 
 
Организира и провежда мeждунapoдни конгреси, конференции, семинари, симпoзиyми, лекции, курсове и презентации.
 
 
Организира и провежда културни проекти, концерти, изложби, фестивали, премиери, дискусионни срещи с представители на отделните обществено икономически, научни, културни и спортни организации от страната и чужбина.
 
 
Организира и провежда конкурси и връчването на почетни грамоти, призове и награди.
 
 
Връчва специални дипломи-плакети на изявени личности допринесли и имащи изключителни заслуги пред човечеството за икономическия просперитет, нови технологии, глобални технически и световни управленски решения за световния мир и добруването на човечеството;
 
 
Издава книги, списания, брошури и всякакви други материали и публикации, осъществява изяви в мас медиите, както и всякакви други дейности, които спомагат за peaлизирането на целите на Фoндaция НЕСТ.
 

Фондация НЕСТ®
Програма
English
Deutsch
Русскии язык
Български